مدیر گروه برق مقطع دکتری


نام : آرش
نام خانوادگی : کلامی 
رشته تحصیلی : برق الکترونیک
مرتبه علمی : بورسیه - مربی