اساتید واعضای هیات علمی گروه برق

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش تحصیلی

رزومه علمی پژوهشی

پژمان محمدی

برق

رزومه علمی پژوهشی

امیر بازدار

برق-مخابرات

رزومه علمی پژوهشی

سیروس تن ناز

برق- الکترونیک

رزومه علمی پژوهشی

علیرضا حبیب زاده

برق-الکترونیک

 

مرتضی فرسادی

برق-الکترونیک

 

آرش کلامی

برق- الکترونیک

رزومه علمی پژوهشی

علی نادری

برق -الکترونیک

رزومه علمی پژوهشی

مهدی زواری

برق-الکترونیک

رزومه علمی پژوهشی

جواد عباس زاده

برق -الکترونیک

 

رضا غنی زاده

برق-قدرت

رزومه علمی پژوهشی

پیام عالمی

برق-قدرت

رزومه علمی پژوهشی

مجتبی بیرقی

برق

رزومع علمی پژوهشی

حامد افشاری

برق

 


 

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش تحصیلی

رزومه علمی-پژوهشی

منوچهر تکریمی

برق- مخابرات

 

برمک هنرور شکیبایی

برق-مخابرات

 

یاشار زهفروش

برق-مخابرات

رزومه علمی پژوهشی

توحید صدقی

برق-مخابرات

رزومه علمی پژوهشی

لقمان اسدپور

برق-مخابرات