مدیر گروه

نام : اشکان 
نام خانوادگی : خدابنده لو 
رشته تحصیلی : عمران
مرتبه علمی : دکتری - استادیار