اساتید و اعضای هیات علمی گروه عمران

نام و نام خانوادگی گرایش و رشته تحصیلی رزومه علمی و پژوهشی
امید فریدونی مهندسی عمران-زلزله  
مجید خلیل زاده مهندسی عمرانی  
علیرضا پرویشی تاسیسات آبیاری  
محمد علی پوراکبر مهندسی عمران-خاک و پی  
کیوان فرزاد مهندسی عمران -سازه  
پیمان حمیدی مهندسی عمران--خاک وپی  
محمدباقر عفتی مهندسی عمران-مکانیک خاک وپی  
فدرا اشرف زاده مهندسی عمران -سازه رزومه علمی پژوهشی
اشکان خدابنده لو مهندسی عمران-سازه  
نصرت آقازاده آب شناسی رزومه علمی پژوهشی
افشین امیرپور مهندسی عمران-آب  
حسین علیزاده مهندسی عمران-زلزله  
امید عزیزپور مهندسی عمران-زلزله  
محمدرضا شیدایی مهندسی عمران-سازه  
علیرضا مناف پور مهندسی عمران-سازه  
شیدا جلیلی تاسیسات آبیاری  
مهدی کوکلانی فر مهندسی عمران-خاک و پی