سایت دانشکده مرکزی

مسئول سایت
نام: سپیده
نام خانوادگی: بنایی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس