سایت دانشکده مرکزی

مسئول سایت
نامه : شراره
نام خانوادگی: احمدی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس