سایت دانشکده دامپزشکی

مسول سایت 
نام: رضا 
نام خانوادگی : تخت کیانی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس