سایت دانشکده علوم پایه

مسول سایت
نام: سعید
نام خانوادگی: فرجود 
رشته تحصیلی : مهندی کامپیوتر
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس