سایت کامپیوتر دانشکده فنی

مسئول سایت
نام :علی 
نام خانوادگی: آذری
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس