مسئول رایانه دانشگاه

نام: توحید
نام خانوادگی: آقالاری
رشته تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر