رییس اداره امور دانشجویینام : میر محمود
نام خانوداگی : طاهری
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
شماره تماس : ( 04432759180 داخلی 251 )


شرح وظایف :
رسیدگی و نظارت  به امورات مربوط به خوابگاه دانشجویی - بوفه و رستوران - کمیته انضباطی دانشجویی و نظام وظیفه