کمیته انضباطی

مسئول کمیته انضباطی واحد
نام : میر محمود  
نام خانوادگی : طاهری
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

نظر به قداست علم و اخلاق در محيط هاي آموزشي و پژوهشي در شرع مبين و حكومت اسلامي و لزوم رعايت كليه موازين شرعي و مقررات دانشگاهي و پاسداري از نظم و انضباط در محيط دانشگاه و حفظ شئون و حيثيت دانشجو كه در نهایت منجر به ايجاد زمينه لازم جهت شكوفائي استعداد دانشجويان در دانشگاه آزاد اسلامي ميگردد؛ اين آئين نامه تصويب و مورد اجرا قرار ميگيرد.
تعاریف کلی:
محروميت: اعم از تحصيلي و رفاهي به مفهوم عدم امکان تحصيل به هر شکلي يا عدم استفاده از امکانات‌رفاهي
تعليق احکام:منظور از تعليق احکام ،معلق شدن اجراي حکم صادره(براي مدت زمان مشخص)مي باشد.
 
کميته‌هاي انضباطي و حدود اختيارات آنها
به منظور رسيدگي به تخلفات و جرايم دانشجويي سه كميته انضباطي در دانشگاه آزاد اسلامي به شرح زير تشكيل مي‌گردد:
الف) كميته انضباطي دانشجويي بدوي.
ب) كميته انضباطي دانشجويي تجديد‌نظر.
ج) كميته مركزي انضباطي دانشجويي.
اعضاء كميته انضباطي دانشجوي بدوي به شرح زير مي‌باشد:
ـ معاون دانشجويي (يا آموزشي، دانشجويي) واحد دانشگاهي بعنوان رييس كميته انضباطي دانشجويي بدوي.
ـ مسؤول فرهنگ اسلامي در واحدهاي كوچك و متوسط و رييس دفتر فرهنگ اسلامي در واحدهاي بزرگ و بسيار بزرگ و جامع.
ـ دو نفر عضو هيأت علمي واحد دانشگاهي به انتخاب رييس واحد دانشگاهي.
ـ يك نفر دانشجوي واحد دانشگاهي به انتخاب رييس واحد دانشگاهي.
- دبير کميته انضباطي
- يک نفر حقوقدان عضو هيات علمي به انتخاب رييس واحد.
ب)كميته انضباطي دانشجويي تجديدنظر در سازمان مركزي دانشگاه تشكيل مي‌گردد و اعضاء آن به قرار زير مي‌باشند:
ـ رئيس دبیرخانه هیات امنا به عنوان رييس کميته تجديد نظر
ـ رييس شواري معاونين دانشجويي منطقه به عنوان عضو
ـ رئيس شوراي آموزشي منطقه به عنوان عضو
ـ رييس دفتر فرهنگ اسلامي سازمان مركزي يا يك نفر روحاني به انتخاب رييس دانشگاه.
ـ يك نفر حقوقدان به انتخاب رياست دانشگاه.
- مدير دانشجويي منطقه به عنوان دبير کميته تجديد نظر بدون داشتن حق راي
احکام کمیته انضباطی پس از صدور تا 10 روز  قابل اعتراض و رسیدگی در کمیته تجدید نظر می باشد .