کارشناس نظام وظیفه

      
نام :  رسول
نام خانوادگی : محزونی ثانی
تلفن تماس : شماره تماس : 327599180 داخلی 251
مدرک تحصیلی : کارشناسی
شرح وظایف 
- صدور معافیت تحصیلی برای کلیه دانشجویان مشمول نظام وظیفه
- معرفی دانشجویان متقاضی انصراف از تحصیل به اداره نظام وظیفه
- معرفی دانشجویان فارغ التحصیل به اداره نظام وظیفه
- صدور مجوز خروج از کشور برای دانشجویان مشمول
- صدور سنوات ارفاقی برای دانشجویان نیازمند سنوات اضافی