چاپ و تکثیر

مسئول چاپ وتکثیر:
اصغر تقی زاده آلقو بشماره داخلی308
شرح وظایف:ا1-نجام امورات چاپ وتکثیر دانشگاه زیر نظر امور اداری دانشگاه
                   2-انجام سایر امور محوله درصورت نیاز