مدیر امور مالی

مدیر مالی:

نام:  علیرضا   
نام‌خانوادگى: شاه میرزا
رشته تحصیلی: حسابداری
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
شماره تماس: 32722731 داخلی338
سرپرستی فعالیتهای مالی و هماهنگ نمودن خط مشی مالی واحد با توجه به دستورالعمل های سازمان مرکزی از وظایف حوزه مدیریت امور مالی دانشگاه است.
بررسی ، دریافت و تقسیط شهریه دانشجویان ، مسئولیت صندوق رفاه و ارئه تسهیلات به کارکنان و پرداخت حقوق کارکنان ، امور مربوط به بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر و کنترل و نظارت بر اموال دانشگاه نیز از مسئولیتهای این مدیریت می باشد.
تاکنون تعدادی از کارکنان رسمی دانشگاه ها وامهایی از دانشگاه جهت خرید و یا احداث و یا ودیعه واحد مسکونی ، دریافت نموده اند.

امور مالي دانشگاه نيز از بخش هاي ذيل تشكيل شده است :

امور شهریه
اموال
حسابداري
صندوق رفاه دانشجویی