مسئول امور عمومی


هوشنگ عزیزی
شماره تماس: 32759180 داخلی 243

 

شرح وظایف:
• نظارت بر عملکرد خدمات و فضای سبز
• نظارت بر نظافت قسمتهای مختلف ،جابه جایی وسایل
• نظارت بر نظافت، هرس فضای سبز و همچنین نظافت استخر های دانشگاه
• نظارت بر کاشت گل و همچنین جابه جایی نهال آنها در قسمتهای مختلف دانشگاه جهت زیبایی محوطه