کارگزینی کارکنان


رئیس کارگزینی کارکنان

محرم ابراهیمی زرگ آباد
شماره های تماس :   339 داخلی 32759180  
    
                                                                         
کارگزین(مسئول صدور احکام)
سلمان کریم پور 
شماره تماس : 322 داخی 32759180                                        
 
کارگزینی کارکنان با  247 کارمند رسمی ،  قراردادی ،  ساعتی و مأمور  در خصوص کلیه امور کارگزینی و پرسنلی فعالیت می نماید .
نمونه ای از شرح وظایف این اداری به شرح ذیل می باشد :
 
شرح وظایف اداره کارگزینی :
 1.   صدور احکام کارگزینی و قراردادهای کارمعین برای کارکنان  دانشگاه بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل
 2.  ثبت کامل حضور و غیاب کارمندان
 3.  تهیه لیست کارکرد ،اضافه کاری ، کارایی و ... پرسنل و ارسال به امورمالی جهت پرداخت حقوق و دستمزد
 4.  صدور گواهی های اشتغال به کار و کسر از حقوق ، تخفیف شهریه ...
 5.  پاسخگوئی به کلیه مکاتبات و مراجعات پرسنلی و رسیدگی به امور آنها
 6.  تعریف اثرانگشت به دستگاه حضور و غیاب و نگهداری و سرویس دستگاه و بروز رسانی نرم افزار حضور و غیاب
 7.  ثبت ، محاسبه ، بازخرید و اعلام مرخصی کارکنان
 8.  صدور و محاسبه مأموریت کارکنان
 9.  محاسبه و تنظیم لیستهای حقوقی اعم از اضافه کاری ، کارائی ، مأموریت و ...
 10. اجرای کلیه بخشنامه های مربوط به پرسنل و راهنمائی های لازم به منظور بالابردن سطح اطلاعات کارکنان
 11. تشکیل پرونده و ضبط و بایگانی پرونده های پرسنلی و اداری و ...
 12. انجام امور استخدامی از قبیل ارتقاء ، انتصاب ، ترفیع ، مرخصی ، مأموریت ، ازکارافتادگی و ...
 13. تهیه پیش نویس ها و گزارشات در رابطه با امور کارگزینی و پرسنلی
 14. انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق