دبیرخانها


نجف اکبری
شماره تماس : 32722736 -378-375

دبیرخانه دانشگاه در سال 1368 با استخدام وهمکاری اینجانب نجف اکبری و خانم ویدا سلطان احمدی به عنوان ماشین نویس شروع به فعالیت کرده و تاسال 91 دبیرخانه بشرح زیر سه حوزه داشت.
1- دبیرخانه مرکزی دانشگاه – در سایت شماره 1
2- دبیرخانه دانشکده فنی و انسانی – در سایت شماره 2
3- دبیرخانه دانشکده دامپزشکی – در سایت شماره 3

تعداد کادر دبیرخانه در حال حاضر
1- نجف اکبری – مسئول دبیرخانه
2- صدیقه شیخ نظامی - کارشناس امور دبیرخانه
3- فریدون رحیمی– کارشناس امور دبیرخانه
4-رضا احمدی قزلجه - ماشین نویس فارسی ولاتین
5-مجتبی قادری- نامه رسان


نمونه وظائف و مسئولیتهای مسئول دبیرخانه طبق چارت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی
1- نظارت بر امور دبیرخانه ، بایگانی و ماشین نویسی و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای واحد های مذکور
2- انجام کنترل های لازم در مورد ارسال نامه ها و بسته های پستی و تلگرافها و اخذ قبوض مربوطه به منظور دریافت هزینه های مترتبه از امور مالی
3- انجام امور بایگانی محرمانه بمنظور حفظ سوابق محرمانه
4- بررسی ادواری پرونده ها و سوابق به منظور انتقال اوراق یا پرونده های غیر ضروری به بایگانی راکد .