معاون اداری و مالی

نام: قاسم
نام خانوادگی: سامعی
گروه آموزشی: علوم اقتصادی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 32722736 داخلی 202و 204