امور حقوقی

مدیر کل امور حقوقی

نام : فرزاد
نام خانوادگی: دیلمقانی زاده
رشته تحصیلی :حقوق بین الملل
مقطع تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 32759180 داخلی 304
 

کارشناس امور حقوقی
نام : محمد 
نام خانوادگی: بانی فاضل
رشته تحصیلی:حقوق 
مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد
شماره تماس:32759180 داخلی 362
معرفی:
اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه وظایفی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح قانونی ـ اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های ارسالی از سوی سازمان مرکزی ـ انعقاد قراردادها پس از اخذ مجوز های لازم ، رسیدگی به پرونده ها و دعاوی اداری استخدامی مرتبط با مسائل حقوقی ، شرکت در کمیسیون معاملات واحد ارومیه و تنظیم صورتجلسات مربوط ، به شرح ذیل را دارا می باشد:
شرح وظایف:
1-اجرا و پیگیری کلیه مراحل انجام مناقصه ها و مزایده ها از تنظیم متن آگهی تا طرح در کمیسیون معاملات و تنظیم صورتجلسات مربوط
2ـ تنظیم متن قراردادها ،پس از اخذ مجوزهای لازم حسب مبلغ و موضوع قرارداد، با اشخاص حقیقی و حقوقی و اظهار نظر و ارائه رهنمودهای لازم در زمینه حسن اجرای قراردادهای منعقده با دانشگاه در چهارچوب آیین نامه معاملات ،بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی.
3-شرکت در جلسات کمیسیون معاملات واحد ارومیه و تنظیم صورتجلسات مربوط به آن
4-ارائه مشاوره در زمینه مناقصه ها،مزایده ها ،قراردادها و نیز ارائه طریق در خصوص مباحث حقوقی و کیفری و...در سطح واحدهای استان.
5ـ شرکت در جلسات محاکم قضایی و پیرامون دعاوی له یا علیه دانشگاه و استماع اظهارات و اظهار نظر راجع به موضوعات مطروحه طبق قوانین و مقررات و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه در جهت تامین منافع قانونی دانشگاه در سطح استان و خارج از استان.
6ـ وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق طرح دعوی در محاکم و تعقیب عملیات اجرائی ثبت و یا اجرای محاکم دادگستری
7ـ شرکت در جلسات اداره کار ـ کمیسیون های ماده 100 و ..... و دفاع از منافع دانشگاه و شركت در كميته هاي انضباطي مختلف.
8- اظهار نظر و ارائه راهنمائی های لازم در خصوص مفاد آیین نامه ها بخشنامه ها و مقررات پیشنهادی از طرف دانشگاه
9ـ اجابت امور درخواستی توسط سازمان مرکزی دانشگاه
10-امضاء کلیه اسناد رهن و ترهین ، خرید و فروش و... به نماینگی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
11ـ انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع توسط مقام مافوق