مدیر گزینش

مدیر گزینش استان آذربایجان غربی
مدیر گزینش واحد ارومیهنام :امید 
نام خانوادگی: عبدالهی نیکنام 
شماره تماس: 32759180 داخلی 177
کارشناس گزینش
نام : صادق 
نام خانوادگی: نبی پور 
کارشناسی ارشد مدیریت آموزش
داخلی 117