مدیر گزینش

مدیر گزینش استان آذربایجان غربی
مدیر گزینش واحد ارومیهنام :علی
نام خانوادگی: قاسمی
رشته تحصیلی : تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مقطع تحصیلی : دکتری
شماره تماس: 32759180 داخلی 177