معاون علوم پزشکی


 
 دکتر صالح سلیمی
دکترا ی داخلی پرستاری
مرتبه علمی: دانشیار

cv
سخنان معاون علوم پزشکی(دکتر صالح سلیمی)