مسئول دفتر معاونت

معرفی

نام: مصطفی
نام خانوادگی: رادی
تاریخ تولد: 1355
مقطع تحصیلی:دانشجوي كارشناسي ارشد
رشته تحصیلی: حسابداری
شماره تماس: 96-33440094 داخلی 258 مستقیم: 33453371


شرح وظایف:
1. پاسخگويي به ارباب رجوع
2. تنظيم اوقات جلسات و كميسيونها كه در دفتر معاونت تشكيل مي شود و مطلع ساختن مقامات يا افراد شركت كننده در جلسه.
3. پاسخگويي به مكاتبات از طريق اتوماسيون اداري
4. تنظيم ليست متقاضيان ملاقات با معاونت محترم و تعيين ساعات ملاقات براي آنها
5. رفع نقايص مربوط به حوزه
6. هماهنگي با ساير قسمت هاي دانشگاه جهت پيشبرد اهداف
7. دريافت نامه ها، اوراق، پرونده ها و ساير مكاتبات رسيده به حوزه
8. انجام ساير وظايف محوله با نظر مافوق