شماره تماس:

شماره تلفن های حوزه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان
044-33440094-96
ردیف سمت نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره مستقیم
1 معاون دکتر جمال بحری 257 33453371
2 مسئول دفتر مصطفی رادی 258  
3 مدیر امور اقتصاد دانش بنیان و سرمايه گذاري سیاوش میرزائی 264 33444042
4 کارشناس مسئول امور اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری رضا تخت كياني 260  
5 مدیر طرح و برنامه و بودجه نصرت کیانی 262  
6 کارشناس مسئول بودجه و برنامه ریزی، ارزیابی و تعالی سازمانی کامیار افشاری اقدم 262  
7 رئیس اداره توانمند سازی و آموزش های کاربردی ميرحبيب موسوي 265  
8 کارشناس توانمند سازی کارکنان و آموزش های کاربردی مهین معتکف 252  
 
 
آدرس: ارومیه، خیابان شهید بهشتی(دانشکده سابق)جنب پردیس دانشگاه ارومیه
دانشگاه آزاد اسلامی(دانشکده ادبیات و علوم انسانی) معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان