معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان

معرفی معاون:

نام: جمال
نام خانوادگی: بحری ثالث
گروه آموزشی: حسابداری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 96- 33440094 داخلی 257 ، مستقیم: 33453371
رزومه علمی و پژوهشی