حوزه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری

معرفی
برنامه ر‌یزی به عنوان شالوده حرکتی هر سازمان و موسسه پیش‌نیاز هرگونه اقدام و تصمیم‌‌گیری است. دانشگاه‌آزاد اسلامی به عنوان یک ابر دانشگاه سال‌هاست که در تلاش بوده است تا اقدامات و تصمیم‌گیری‌های خود را مبتنی بر برنامه پیش ببرد و تا اندازه زیادی نیز این کار انجام شده است. در این راستا و با توجه به اهداف آتی دانشگاه نیاز به ایجاد یک معاونت مستقل برنامه ریزی به شدت احساس می شد که در شرایط فعلی با تایید ریاست عالی دانشگاه و تصویب هیات امناء محترم در تاریخ 20/9/92 این امر به وقوع پیوست و تاسیس این معاونت حکایت از اهمیت برنامه ریزی در حیات آینده دانشگاه دارد و مدیریت مبتنی بر برنامه را به عنوان رویکردی جدید جهت دانشگاه رقابتی و فعال در حوزه علم و فناوری و پیشگام در عرصه بین الملل با ورود به دهه پنجم و با کارکردی متفاوت در دهه چهارم فعالیت دانشگاه، معرفی نموده است.
از این رو، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان واحد ارومیه در سال 1394 تشکیل و به طور رسمی از اوایل سال 1395 بدون هیچ گونه زیرساخت و امکانات اولیه و با حداقل نیروی انسانی شروع به فعالیت نمود.
لذا مقرر گردید با اصلاح ساختار سازمانی و ایجاد مدیریت های تحت پوشش که به تصویب دفتر تعالی سازمان مرکزی رسید، به عنوان یکی از معاونت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با اهداف و ماموریت های چندگانه‌ای شروع به فعالیت نماید.
 
اهداف
1. مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی با عنایت به سند چشم انداز بیست ساله کشور
2. برنامه ریزی و نظارت راهبردی در ردیف دانشگاه های برتر و رقابتی
3. دیده بانی و نظارت و تقویت امر نظارت بر عملکرد و اجرای بهینه فرایندهای سازمانی مرتبط با شرح وظایف و اختیارات محوله
4. ارزیابی و رتبه بندی و قرار دادن دانشگاه در ردیف دانشگاه های برتر و رقابتی
5. ارتقاء عملکرد و توانمندی و انتقال دانش در کلیه سطوح مدیریتی و کارشناسی
6. تلفیق ماموریت ها و ایجاد همگرایی در بین معاونت های دیگر در راستای اهداف و ماموریت های دانشگاه و اسناد بالا دستی
7. ممانعت از پراکنده کاری و اتخاذ سیاست ها و برنامه ها و روش های واگرایانه در فعالیت های بخشی در حوزه‌های مختلف دانشگاه
8. توانمند سازی و بهسازی نیروی انسانی از طریق آموزش های نوین و روزآمد
9. برنامه ریزی ساختارها و بهبود روش ها و تشکیلات مبتنی بر برنامه
10. نظارت بر انجام مطالعات و بررسي هاي منجر به برنامه ريزي اقتصادي
 
شرح وظايف
1. طراحي و تدوين برنامه هاي راهبردي، بلندمدت، ميان مدت و عملياتي در دانشگاه بر مبناي سياستها و اسناد بالادستي
2. برنامه ريزي و پي‌گيريِ تخصيص و به كارگيري منابع در دانشگاه
3. ارائة گزارش هاي ادواري و موردي از عملكرد واحدها به مراجع ذیصلاح
4. گردآوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و ارزيابي كمي و كيفي عملكرد دانشگاه در مقايسه با برنامه ها و تعهدات مصوب
5. گردآوري، تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات و آمار پايه دانشگاه
6. اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالیت های رکن‌های دانشگاه اعم از هیات علمی، گروه آموزشی دانشکده، واحد دانشگاهی استانی
7. بررسي و به كارگيري روشهاي تعالي سازماني براي بهبود و افزايش بهره‌وري در دانشگاه
8. پيگيري و نظارت برحسن اجراي دستورالعملها، بخشنامه ها، استانداردها، نرخها و شاخصهاي ابلاغي دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر واحد ها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان
9. بررسي و شناسايي نيازهاي دانشگاه در خصوص سيستمهاي اطلاعاتي و عملياتي و ارائة پيشنهاد طراحي و توسعة اين سيستمها
10. ارائة طرح هاي توسعه اي دانشگاه در راستاي سياستها و اهداف دانشگاه و تهيه و تدوين شاخص هاي توسعه
11. مشارکت و همکاری فعال در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری دانشگاه
12. استاندارد سازی خدمات و تسهیل در نحوه ارائه خدمات و روان سازی امور
13. تشویق، ترغیب و توسعه فرهنگ و سیاست های مبتنی بر نوآوری، نوسازی و تحول در نظام مدیریتی دانشگاه
14. حضور فعال در مجامع داخلی و خارجی در زمینه تحو.ل در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی
15. شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت با رویکرد کاربردی در قالب کتاب، مقاله و غیره
16.آموزش و توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف دانشگاه نوآور و رقابت پذیر
17.بهبود روش ها و تشکیلات و ساختارها در به کارگیری نیروهای کارآمد و بهسازی نیروی انسانی
18.کمک به نهادینه نمودن فرهنگ برنامه ریزی کیفیت آموزش و پژوهش در جهت تحقق اهداف دانشگاه رقابت پذیر و کارآفرین در عرصه ملی و بین المللی
19.کمک به تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالیم مدیریت اسلامی متکی به تعهد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کاری
20. نظارت بر جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه روش هاي مختلف مطالعات اقتصادي و تنظيم و تلخيص اطلاعات مربوطه .
21.  نظارت بر جمع آوري آمار و تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي و تفسير عوامل مؤثر در آن در چهارچوب برنامه مربوطه.
22. نظارت بر تهيه نمودارها و جداول آماري مورد لزوم .
23. تجاري سازي فعاليت هاي آموزشي ،‌پژوهشي و فرهنگي .
24. بررسي امكانات توسعه اقتصادي در واحدهاي استان براساس ارزيابي منابع طبيعي و نيروي انساني و عوامل توليد و پيشرفت هاي موجود.
25. مديريت و نظارت بر شركت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي آن ها.
26. ارزيابي خط مشي ها وسياست هاي اقتصادي دانشگاه .
27. مطالعه درجه پيشرفت طرح هاي اقتصادي و مالي و اجتماعي .
28. بررسي و ارائه نظرات مشورتي در باره برنامه هاي اقتصادي و مالي براساس سياست ها و خط مشي هاي تعيين شده.
29. انجام ساير وظايف محوله از سوي رئيس دانشگاه.