معاون آموزشی

 


نام:
جعفر

نام خانوادگی: نجف پور 
گروه آموزشی: معارف اسلامی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 32722736 داخلی 202و 204