معاون آموزشی

نام: علیرضا
نام خانوادگی: بنیادی
گروه آموزشی: زبان انگلیسی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 32722736 داخلی 202و 204