مقررات

1. شهريه تحصيلي دانشجويان غيرايراني پذيرفته شده از طريق آزمون هاي سراسري و رشته محل هاي بدون آزمون مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي در كليه مقاطع تحصيلي
معادل شهريه دانشجويان ايراني مي باشد و كل مبالغ شهريه به حساب واحد دانشگاهي مربوطه(بصورت ريالي) واريز مي شود.

2. شهريه تحصيلي دانشجويان غيرايراني از طريق بررسي پرونده تحصيلي متقاضي در سامانه fstudent.iau.ir بر اساس مصوبات هيات امنا و هيات رئيسه دانشگاه تايين مي شود و هر ساله اعلام مي گردد. شهريه اين دسته از دانشجويان كه غير مقيم محسوب مي شوند مي بايست معادل دانشجويان ايراني و به صورت ارزي(ارزهاي معتبر جهاني و يا ارز كشور هدف) اخذ گردد.

* تبصره 1: شهريه نيمسال اول دانشجويان غيرايراني از طريق بررسي پرونده تحصيلي متقاضي در سامانه fstudent.aiu.ir در كليه مقاطع تحصيلي به حساب ارزي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي واريز و شهريه متغير همان نيمسال و نيز شهريه متغير نيمسال هاي بعدي به حساب ارزي واحد دانشگاهي مربوطه واريز مي شود.