همكاران دفتر جذب و هدايت دانشجويان غيرايراني

1. مسئول تمشيت امور بين الملل و دفتر جذب و هدايت دانشجويان غيرايراني
نام: سیاوش
نام خانوادگی: میرزائی
تاریخ تولد: 1360
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس: 96-33440094 داخلی264
شماره تماس مستقيم: 33444042
مكان: اروميه خيابان شهيد بهشتي دانشكده سابق جنب دانشگاه اروميه، دانشكده ادبيات و علوم انساني، ساختمان معاونت برنامه ريزي


2. مدير برنامه ريزي آموزشي
نام: علي
نام خانوادگی: اخباري
تاریخ تولد: 1357
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم اقتصادي
شماره تماس: 31803226-
مكان: اروميه بلوار بسيج(جاده فرودگاه) سايت3 دانشكده فني طبقه سوم

3. مسئول امور شهريه
نام: احمد
نام خانوادگي: خدايار
شماره تماس: 31803321
مكان : سايت 3 دانشكده علوم پايه طبقه دوم - امور شهريه

پست الکترونیک دفتر جذب

 international@iaurmia.ac.ir                                         

صندوق پستی: 969 کدپستی: 63896-57169