کارشناس آمار و اطلاعات

کارشناس آمار و اطلاعات
نام: محشر 
نام خانوادگی:قربانی 
رشته تحصیلی: مهندسی فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی:فوق لیسانس