مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات


       
نام: مقصود
نام خانوادگی: دولتخواه 
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: کامپیوتر- نرم افزار
به عنوان یکی از ارکان حوزه ریاست دانشگاه با اهتمام به رسالت گسترش و بسترسازی در بخش IT و به عنوان متولی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه بخش های دانشگاه نقش حیاتی و بنیادی دارد.