امور رستوران ها و بوفه ها

مسئول بوفه و رستوران : بهرام نبی زاده
شماره تماس : ( 04432719900 داخلی 141 )
امور دانشجویان از طریق نظارت کامل بر رستورانها و بوفه های دانشگاه خدمات مربوط به تغذیه دانشجویان را عهده دار است. دانشگاه مجهز به دو واحد رستوران و چندین بوفه مخصوص خواهران و برادران دانشجو می باشد همچنین نانوائیهای مستقر در محیط دانشگاه تحت نظارت این واحد به فعالیت مشغول هستند.
سلف سرويس فضلا واقع درمجتمع شماره 3، با زیربنای 3482 مترمربع در دو طبقه، هر روز از ساعت 11:30 تا 14 براي ناهار دانشجويان غذاي گرم ارائه مي‌نمايد؛ و در كنار آن سرو غذاي اساتيد وكارمندان را نيز بعهده دارد .