اداره تعمیرات و نگهداری

قسمت
کارکنان
پست سازمانی
شماره تماس
عکس
اداره تعمیرات و نگهداری
مهندس امیر زرین نیا                      
رئیس اداره
368
 
تکنسین های فنی
اسماعیل حسینی
تکنسین تاسیسات
142
 
نادر پناهی
تکنسین تاسیسات
142
 
اسماعیل مخوف
 تکنسین تاسیسات
142
 
حمید شمس
تکنسین تاسیسات
142
 
  کاظم نعمت زاده تکنسین تاسیسات 142