اداره تعمیرات و نگهداری

قسمت
کارکنان
پست سازمانی
شماره تماس
عکس
اداره طراحی و اجرا
 
مهندس نادر حدایقی                 
رئیس اداره
387
 
مهندس فرهاد تموزخواه        
کارشناس معماری
387
 
اداره تعمیرات و نگهداری
مهندس امیر زرین نیا                      
رئیس اداره
386
 
کارشناس تاسیسات
اکبر اسکندری          
کارشناس تاسیسات
387  
کارشناس عمرانی
توحید خوش فطرت
کارشناس عمرانی
387  
تکنسین های فنی
کریم قهرمانی
تاسیسات کار حرفه ای
142
 
حمید شمس
کاردان برق
142
 
نادر پناهی
تاسیسات کار حرفه ای
142
 
اسماعیل مخوف
تاسیسات کار حرفه ای
142