اداره تعمیرات و نگهداری

قسمت
کارکنان
پست سازمانی
شماره تماس
عکس
اداره تعمیرات و نگهداری
مهندس امیر زرین نیا                      
رئیس اداره
368
 
کارشناس تاسیسات
اکبر اسکندری          
کارشناس تاسیسات
386  
تکنسین های فنی
کاظم نعمت زاده
کاردان برق
142
 
حمید شمس
کارشناس برق
142
 
نادر پناهی
تاسیسات کار
142
 
اسماعیل مخوف
تاسیسات کار
142
 
  اسماعیل حسینی جوشکار 142