اداره طراحی و اجرا


قسمت
کارکنان
پست سازمانی
شماره تماس
عکس
اداره طراحی و اجرا
 
مهندس نادر حدایقی                 
رئیس اداره
387
 
مهندس فرهاد تموزخواه        
کارشناس معماری
387
 
اداره طراحی و اجرا
توحید خوش فطرت
کارشناس عمرانی
387