معاون عمرانی

نام : کیوان
نام خانوادگی:فرزاد
رشته تحصیلی : مهندسی عمران گرایش سازه
مقطع تحصیلی: دکتری
شماره تماس: 04432759180 داخلی 336