معرفی حوزه عمرانی

حوزه معاونت عمران دانشگاه آزاد اسلامی عهده دار سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت در طراحی، اجرا و نظارت بر پروژه های عمرانی دانشگاه می باشد که با استفاده از اعتبارات دانشگاه منشاء خدمات عمرانی ( خرید زمین، طراحی، ساخت و نگهداری ساختمانها )در دانشگاه میباشد.
حوزه معاونت عمرانی واحد اورمیه در سال 1377فعالیت خود را آغاز نموده و تاکنون نقش عمده ای در گسترش فضای فیزیکی دانشگاه داشته است.
معاونت عمرانی از دو زیر مجموعه اداره تشکیل گردیده که هر اداره به انجام امور محوله مشغول می باشند :
1-      طراحی و اجرا
2-      اداره نگهداری و تعمیرات
اهداف حوزه معاونت عمران
1-   برنامه ریزی به منظور ایجاد فضا های لازم شامل: ساختمانهای آموزشی، اداری، رفاهی و سایر فضاها و ساختمانهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب به لحاظ معماری، سازه و تاسیسات در حداقل زمان ممکن و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه.
2-      نگهداری و بهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود دانشگاه.
3-      ایجاد مجتمع های دانشگاهی و تجمیع مکانهای پراکنده با اولویت استفاده از این مکانها.
4-      دستیابی به استاندارد های ملی در زمینه فضا های آموزشی، اداری، رفاهی و غیره.
سیاست های حوزه معاونت عمران
1-      احداث بنا با حداقل قیمت و حداکثر کارآیی و با کیفیت مطلوب.
2-      اداره امور عمرانی واحدهای دانشگاهی با حداکثر کارآیی و حداقل نیروی انسانی و هزینه.
3-      سرمایه گذاری از محل حداقل یک سوم در آمدهای واحد و تاکید بر استفاده از تسهیلات اعتباری بانکها و سایر منابع.
4-      افزایش ضریب ایمنی و آسایش بهره برداران از ساختمانهای جدید دانشگاهی.
5-      توجه بیشتر به زیباسازی محیط، همراه با محوطه سازی فضا های دانشگاهی.
شرح وظایف حوزه معاونت عمران
1-   شناسایی و بازدید از اراضی مورد نظر جهت احداث مجتمع های دانشگاهی و تهیه گزارش به منظور ارائه به سازمان مرکزی دانشگاه جهت اخذ تصمیم.
2-      تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز طرح های جامع از قبیل شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فیزیکی موجود.
3-      تهیه نقشه های اجرایی پروژه ها و اخذ تائیدیه از اداره کل امور فنی و ساختمان و همچنین معاونت عمران سازمان مرکزی.
4-   فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها (برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار در چارچوب مقررات با تائید معاونت عمران سازمان مرکزی.
5-      اخذ نظر کمیسیون معاملات واحد و سازمان مرکزی در مورد میزان هزینه پروژه ها و طرح ها بر اساس مقررات مربوطه.
6-      تنظیم قراردادها در چارچوب متن تائید شده معاونت عمران سازمان مرکزی دانشگاه.
7-      نظارت بر اجرای پروژه ها و طرح ها و بررسی مقادیر کار و صورت وضعیت های ارائه شده از طرف پیمانکار.
8-      تهیه لیست مصالح مورد نیاز پروژه (نوع و مقدار) و ارائه به اداره تدارکات جهت تامین به موقع مصالح.
9-      فراهم نمودن امکانات کاری و وسایل و ابزار مورد نیاز کارگاه.
10-  فراهم نمودن امکانات نقشه برداری، آزمایشات فنی و مکانیک خاک و سایر نیاز های فنی پروژه و ارائه به قسمت های مربوطه.
11- بازدید و اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با املاکی که واحد قصد خرید یا اجاره آن را برای توسعه فضای مورد نیاز خود دارد و ارائه آن به مراجع ذی ربط.
12-  برنامه ریزی برای انجام تعمیرات و نگهداری اتفاقی و دوره ای کلیه ساختمان ها و تاسیسات واحد.
13-  تهیه و ارائه گزارش پیشرفت کارهای عمرانی واحد به معاونت عمران سازمان مرکزی.