ثبت نام خوابگاه دانشجویی خواهران و برادران 1396/06/22

به اطلاع می رساند در ترم جاری جدید از دانشجویان بادر نیز برای خوابگاه ثبت نام انجام خواهد شد.
ثبت نام خواهران برای خوابگاه توسط خانم خوشنوا،مسئول خوابگاه در محل خوابگاه واقع در سایت 3 و ثبت نام برادران توسط آقای مهندس خلیل زاده، مدیر دانشجویی در حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی در دانشکده فنی و مهندسی انجام خواهد شد.

معاونت دانشجویی و فرهنگی