محل ثبت نام ورودی های جدید مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/14

رشته های فنی و مهندسی : جاده سلماس، مجتمع آیت الله هاشمی، دانشکده فنی و مهندسی طبقه هم کف

رشته های علوم انسانی و علوم پایه: جاده سلماس،مجتمع آیت الله هاشمی، دانشکده علوم پایه طبقه هم کف 

رشته های اقتصاد،حسابداری و مدیریت : خیابان شهید بهشتی،مجتمع شهید بهشتی،دانشکده حسابداری و مدیریت ساختمان آموزشی