زمان ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 1396/06/14

ثبت نام دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ارشد روزهای سه شنبه و چهارشنبه 21 و 22 شهریور ماه می باشد.