مسابقه کتابخوانی با موضوع نماز ویژه دانشجویان 1397/11/06

مسابقه کتابخوانی با موضوع نماز ویژه دانشجویان

روز شنبه- 97/11/13   -ساعت 14 -مکان دانشکده فنی کلاس 115

دانلود کتاب نماز