معرفی معاونت آموزش دانشگاه 1395/09/23

معاون آموزشی جدید دانشگاه آزاد واحد ارومیه معرفی گردید