برگزاری شورای زنان فرهیخته 1395/09/23

شورای زنان فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار گردید