منابع آزمون جامع رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه 1397/08/14

1- دکتری فیزیک
2- دکتری حقوق خصوصی
3- دکتری مهندسی کامپیوتر
4- دکتری روانشناسی
5- دکتری مدیریت آموزشی
6- دکتری مهندسی برق
7- دکتری ادبیات فارسی
8- دکتری مهندسی عمران
9- دکتری حسابداری
10- دکتری اقتصاد