برگزاری دوره های آمادگی آزمونEPT 1396/04/28

علاقمندان برای شرکت دوره های آمادگی آزمون مذکور می تواند با مراجعه به اداره آموزش های کاربردی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی دانش بنیان واحد ارومیه ثبت نام نمایند
و یا با شماره تلفن های 33444042 و 33453371 تماس نمایند.