برگزاری کارگاه آموزشی "جایگاه و نقش جامعه دانشگاهی در شرکت ها و موسسات دانش بنیان" در واحد ارومیه


کارگاه آموزشی جایگاه و نقش جامعه دانشگاهی در شرکت ها و موسسات دانش بنیان با تدریس جناب آقای دکتر حسن حیدری، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ارومیه و رئیس پارک علم و فناوری استان آذربایجان غربی به مدت 16 ساعت
برگزار  شد .