ممنوع بودن پذیرایی و اهداء هدیه در جلسات دفاع از پایان نامه و رساله 1397/04/24

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 به اطلاع می رساند:

1. اهداء هر نوع هدیه به اساتید و کارکنان دانشگاه در جلسه دفاع ممنوع می باشد.

2. هرگونه تشریفات و پذیرایی در جلسه دفاع ممنوع است.

 

در صورت مشاهده هریک از موارد فوق، از برگزاری جلسه دفاع ممانعت به عمل خواهد آمد و جلسه دفاع برگزار شده با شرایط مذکور، لغو خواهد گردید.

 
«معاونت پژوهش و فناوری واحد ارومیه»