حمایت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه ارومیه) از پایان نامه های دانشجویی و طرح های تحقیقاتی پژوهشگران 1395/10/22

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (منطقه ارومیه) آمادگی همکاری و ارائه خدمات پژوهشی خود را به پژوهشگران، اساتید و دانشجویان به شرح ذیل اعلام میدارد:
1. در صورتیکه پایان نامه های دانشجویی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در موضوعات مورد نیاز شرکت باشد، در صورت تصویب مقامات عالی شرکت و تعیین بودجه، حمایت مالی خواهد نمود.
2. در صورتیکه طرح ها و پروژه های تحقیقاتی اساتید، پژوهشگران و کارشناسان در زمینه های مرتبط با نیازهای شرکت باشد، در صورت تصویب مقامات عالی شرکت و تعیین بودجه، با عقد قرارداد حمایت مالی خواهد نمود.