کارگاه آموزشی دوره داوری حقوقی مقدماتی 2 1398/05/14

کارگاه آموزشی دوره داوری حقوقی مقدماتی 2
دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه در نظر دارد در شهریور ماه 98 دوره ای به مدت 8 ساعت برگزار نماید
مکان برگزاری دوره : خیابان شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه