کارگاه آموزشی روش تدریس نیاز محور

دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه در نظر دارد درتیرماه 1398
دوره ای به مدت 8 ساعت برگزار نماید