زمان برگزاری داوری حقوقی تکمیلی 1397/08/14

تاریخ  برگزاری :

اواخر نیمه اول آذرماه 1397

مکان برگزاری : خیابان شهید بهشتی ، دانشکده انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (مرکزی)  سالن  دفاع