زمان برگزاری داوری حقوقی مقدماتی یک

تاریخ  برگزاری :

اواخر نیمه دوم اسفند1397

مکان برگزاری : خیابان شهید بهشتی ، دانشکده انسانی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه (مرکزی)  سالن  دفاع