کارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار spss

کارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار spss


دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه در نظر دارد  دوره ای به مدت 12 جلسه برگزار نماید