کارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار spss

کارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار spss


دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه در نظر دارد در آذر ماه  1397 دوره ای به مدت 12 جلسه برگزار نماید