کارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار spss 1397/04/27

کارگاه آموزش مقدماتی نرم افزار spss


دانشگاه آزاداسلامی واحد ارومیه در نظر دارد در شهریور ماه سال 1397دوره ای به مدت 12 جلسه برگزار نماید